Slovak

VSEOBECNE INFORMACIE

Vaša pracovná zmluva nemusí byť písomná, ale máte
právo na určité podmienky a podmienky zamestnávania uvedené
písomne v lehote dvoch mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania.
 
Právo na minimálnu mzdu
Väčšina  pracujúcih v Írsku má nárok na minimálnu mzdu € 8.65 za hodinu.

Maximálny pracovný týždeň ma 48 odpracovanych hodin.
Tento 48-hodinový pracovný týždeň môže byť v priemere za štyri mesiace, šesť mesiacov alebo dvanásť mesiacov  (v závislosti na odvetví v ktorom pracujete) a zamestnávatelia musia viesť záznamy o tom, koľko hodín
zamestnanec pracuje.

 Prestávky počas pracovnej doby
Pracovníci majú právo na 15-minútovou prestávkou po štyroch a
pol hodinách práce a 30-minútová prestávka po šiestich hodinách práce

Pracovné voľno
Pracovnici na plný úväzok majú právo na štyri platené týždne
dovolenky za kalendárny rok. Prípadne môžete mať tiež nárok na materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku a opatrovateľskú dovolenku.

Právo na rovnaké zaobchádzanie
Všetci zamestnanci majú právo na rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na
 pohlavie, rodinný stav,  sexuálnu orientáciu, vek,
postihnutie, rasu, náboženské presvedčenie alebo členstvo v komunite. Diskriminácia na niektorý z týchto špecifických dôvodov počas prijímacieho a výberového procesu, alebo na pracovisku je protiprávna.

Právo na rovnaký plat za rovnakú prácu
Zamestnanec môže byť platený menej ako iný  zamestnanec, ktorý vykonáva  rovnakú prácu. Rovnaká práca je definovaná ako práca ", ktorá je rovnaká,
podobná alebo práce rovnakej hodnoty ".

Právo na bezpečné pracovisko
Zamestnávatelia sú zodpovední, pokiaľ je to možné, pre
zaistenie bezpečného pracoviska pre svojich zamestnancov. To zahŕňa
ochranu pred obťažovaním, šikanovaním a násilím  v práci.
Odvolanie a podanie výpovede
Pracovníci majú právo na minimálny čas upozornenia, ak ich
zamestnanecky pomer zaniká. Hoci zákon nechráni pred
výpovedou,  ste chránení pred prepustením z diskiminačných dovodov
hned od  začiatku zamestnania.

Právo vstupovať do odborov a právo domáhať sa nápravy
Írska ústava uznáva právo každého občana byť členom zväzu. 


NAJCASTEJSIE OTAZKY

Musí byť pracovná zmluva  písomná?
Kým kompletná pracovná zmluva nemusí byť v
písomnej forme, podmienky zamestnania   musia  byť k dispozícii zamestnancovi v
písomnej forme.. Táto požiadavka sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí boli
zamestnaný menej ako jeden mesiac. U všetkých ostatných zamestnancov, platí nasledujúce:
Podmienky by mali byť k dispozícii v písomnej forme:
• úplný názov zamestnávateľa a zamestnanca
• adresa zamestnávateľa - sídlo, ak je zamestnávateľ
spoločnosť
• miesto výkonu práce, alebo, ak je zamestnanec  povinný
pracovať na rôznych miestach, vyhlásenie v tomto zmysle
• názov pracovnej pozície alebo povaha práce
• dátum začatia zamestnania
• ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, údaje
• ak  zmluva je dočasná, dlžka trvania
• podrobnosti o odpočinku a prestávkach  vyžadovaných zákonom
• sadzby alebo spôsob výpočtu mzdy zamestnanca  a
plat
• zamestnanec môže  požadovať od zamestnávateľa písomné vyhlásenie o
jeho / jej priemernej  hodinovej mzde
• frekvencia platu
• pracovný čas vrátane nadčasov
• podrobnosti o platenej dovolenke
• opatrenia pre platby pri chorobe (nemocenské)
• dochodok  (ak existuje)
• podrobnosti o všetkých kolektívnych zmluvách, ktoré môžu ovplyvniť
ročné pracovné podmienky

Kým vyhlásenie týchto podmienok musí byť podpísané a datované
zamestnávateľom, nie je tam žiadna požiadavka pre zamestnanca to  podpísať.

Aj keď pracovná zmluva skončí v priebehu dvoch mesiacov,
zamestnanec má stále nárok na požadované písomné vyhlásenie.
Značným ťažkostiam je možne sa vyhnúť ak aj zamestnancovi aj zamestnávateľovi sú jasné body, na ktorých sa dohodli.  To je tak v záujme zamestnávateľa ako i zamestnanca. Všetky písomné dokumenty týkajúce sa pracovného pomeru by mal byť k dispozícii a bezpečne uložené.


Môže moja zmluva obsahovať skúšobnú dobu?
Áno, vaša zmluva môže  konštatovať, že ste v skúšobnom období, napríklad šesť mesiacov. Zmluva môže tiež stanoviť, že sa skúšobná doba môže predlžiť..
Môže sa moja zmluva zmeniť?
Okrem zmien v oblasti pracovného práva, ktoré môžu mať vplyv na zmluvu,
ostatné zmeny musia byť odsúhlasené medzi stranami. Ani
zamestnanec ani zamestnávateľ nemôžu zmeniť podmienky zmluvy
ak druhá strana nesúhlasí. Požiadavka na súhlas
tak zamestnávateľa  ako i zamestnanca  na zmeny podmienok
zmluvy  je súčasťou zmluvného práva. Môže sa stať, že dôjde k zmenám implicitne skôr než nastane formálna dohoda. Napríklad, že zamestnanec je  požiadaný, aby
začal pracovať 08:30 namiesto  09:00
Mám nárok na výplatnú pásku?
Áno,všetci zamestnanci majú nárok dostať od svojho zamestnávateľa dôverné písomné vyhlásenie o celkovej hrubej mzde, podrobnosti o všetkých zrážkach
(napríklad PRSI, PAYE a dôchodkového poistenia), a ich čistej  mzdy po odpočítaní.

Aké odpočty môžu byť vykonané z mojich mzdy?
• zákon vyžaduje PAYE a PRSI
• dalej napriklad UNION TRADE poplatky,príspevky na dôchodkové poistenie a dobrovoľné príspevky na zdravotné poistenie- musí byť písomný súhlas zamestnanca ešte predtým ako sa odpočet vykoná

Ako si  môžem skontrolovať, či môj zamestnávateľ správne odpočítal výšku PRSI?
Môžete začať tým, že si to skontrolujete na P60. Krátko po skončení každého zdanovacieho roka  (31. decembra) by  zamestnanci  mali dostať P60 formulár od ich zamestnávatela.  Tento formulár uvádza hrubú výšku odmien, ktoré zamestnanec dostla plus úľavy pre PAYE a PRSI. Zamestnanci majú právny nárok na tento
dokument. Je to velmi dôležitý dokument a mal by byť bezpečne uchovaný pre prípadné sociálne účelý alebo vrátenia daní, .žiadosť o  sociálne dávky alebo vrátenie dane.  Ak ste neobdržali P 60 od svojho zamestnávatela, musíte sa ho dožadovať..Ak Vám formulár stále nebude poskytnutý , obráťte sa na príslušný danový urad  P60 by mal obdržať každý zamestnanec najneskor do 46 dni od konca roka.


Aká je výška  minimálnej mzdy?
Minimálna mzda je vyčíslena na  € 8.65  /v hrubom  za hodinu/
(Od 1. júla 2007).

Je stanovený maximálny počet hodín, ktoré môžem odpracovať?
Áno, maximálny priemerný týždenný pracovný čas nesmie presiahnuť 48 hodín.To ale neznamená, že po 48hodinách pracujete nelegálne.
Všeobecne platí, že priemerný týždeň sa vypočítava za štyri mesiace, ale  pre
niektorích  zamestnancov môže byť vypočítaný po šesťmesačnom alebo dokonca
12-mesačnom období.
Mám nárok na prestávky počas pracovnej doby?
Áno, je všeobecným pravidlom, že máte nárok na prestávku 15 minút
po viac než štyroch a pol hodinách práce a ďalšie prestávke
15 minút po viac ako šiestich hodinách práce. Ak nedostanete
15-minútovú prestávku po viac než štyroch a pol hodinách práce, potom
máte nárok  spojiť dve 15-minútové prestávky a mať
30-minútovú prestávku po viac ako šestich  hodinách práce.
Má zamestnanec, ktorý vykonáva  prácu v nedeľu nárok na akýkoľvek
príplatok?
Zamestnanec má nárok na prémiu za prácu v nedeľu.
To môže byť platba alebo platené pracovné voľno:

Môže mi zamestnávateľ znížiť počet hodín, ktoré mám odpracovať ?
Áno, za určitých okolností,  keď mu poklesne príjem z Vami vykonanej práce o 50 percent z Vám vyplatenej mzdy

Je potrebné nehodu pri práci hlásiť?
Áno, je potrebne všetky nehody  hlásiť zamestnávateľovi, ktorý by mal
zaznamenať údaje o incidente. Mali by ste nahlásiť nehodu aj v prípade, že sa Vám to nezdá vážne. Tým budete chránený pred situáciou, ak by sa zranenie ukázalo neskor vážnejším.Zamestnávateľ je povinný nahlásiť akúkoľvek nehodu, pokým zamestnanec chýba v práci viac ako 3 dni po sebe

Musím odpracovať určitú dobu aby mi vznikol nárok na materskú dovolenku?
Nie, tehotná zamestnankyňa má nárok na základe právnych predpisov na materskú
dovolenku,  bez ohľadu na to, ako dlho pracuje pre svojho zamestnávateľa.

Mám nárok na platené voľno pri zdravotných prehliadkach počas tehotenstva?
Áno. na lekárske návštevy spojené s tehotenstvom. Platené voľno zahŕňa cestu k lekárovi a od lekára.
Zamestnanec musí preukázať zamestnávateľovi lekárske správy.

Na akú dlhú materskú dovolenku mám nárok?
Základná doba materskej dovolenky je 26 týždňov. Najmenej dva týždne pred pôrodom a najmenej štyri týždne po pôrode. Zvyšných 20 týždňov je už na Vašom rozhodnutí. 
Môže si zamestnanec predlžiť materskú dovolenku?
Áno, môže až do 16 týždňov, pričom toto voľno je už neplatené

Mám právo vrátiť sa do práce na moje pracovné miesto?
Áno, ale musíte dať svojmu zamestnávateľovi písomne vedieť najmenej štyri týždne dopredu. Máte právo sa  vrátiť na pracovnú pozíciu, ktorú
ste mali pred odchodom na materskú  dovolenku. Avšak, ak to nie je prakticky uskutočniteľné pre zamestnávateľa, aby vám umožnil  vrátiť sa do práce, váš zamestnávateľ Vám musí poskytnúť vám vhodnú inú pracovnú pozíciu .Táto nová pozícia by nemala byť za menej výhodných podmienok ako bola predchádzajúca pracovná pozícia.


Mám právo na voľno v čase verejných sviatkov?
Máte nárok na voľno v čase verejných sviatkov. Váš zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre jednu z nasledujúcich možností...
• platené voľno na verejné dovolenku
• platený deň voľna do jedného mesiaca od štátneho sviatku
• ďalší deň dovolenky za kalendárny rok
• ďalší platený den

Minimálna  výpovedná lehota stanovená štátom je:
13 týždňov až 2 roky -1 týždeň
2 roky do 5 rokov - 2 týždne
5 rokov do 10 rokov - 4 týždne
10 rokov do 15 rokov - 6 týždňov
15 rokov a viac - 8 týždňov

Musím odpracovať výpovednú lehotu ?
Môžete byť požadované, aby ste odpracoval  výpovednú lehotu, alebo, ak Vám bolo ponúknuté , môžete vziať peniaze za tú výpovednú lehotu, ktorú máte odpracovať a skončiť s okamžitou platnosťou. Ak prijmete platbu, vaše zamestnanie sa  považuje za ukončené.


Môžem byť prepustený bez predchádzajúceho upozornenia?
Váš zamestnávateľ Vás môže prepustiť  bez predchádzajúceho upozornenia pre hrubé pochybenie.  Kým legislatíva nedefinuje hrubé pochybenie,
možné príklady by mohli zahŕňať útok, opilstvo, krádež,
šikanovanie, obťažovanie, alebo iné  závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Musím dať výpoveď, keď odchádzam?
Áno, zamestnanec musí dať zamestnávateľovi vedieť minimálne týžden pred odchodom.. Avšak, vaša pracovná zmluva môže vyžadovať, aby výpovedná lehota bola dlhšia
Mám nárok na odôvodnenie môjho prepustenia?
Áno. Podľa právnych predpisov, môžete požiadať svojho zamestnávateľa o písomné
odôvodnenie Vášho odvolania. Váš zamestnávateľ by Vám  mal poskytnúť
toto vyhlásenie do 14 dní od podania žiadosti.

Musím dokázať, že výpoveď bola nespravodlivá?
Nie. Na rozdiel od prípadu týkajúceho sa  konštruktívneho  prepúšťania, výpoveď
je pokladaná za neprimeranú, ak váš zamestnávateľ môže dokázať, podstatné
dôvody  pre to. Zamestnávateľ musí byť schopný preukázať, že
dôvodom pre odvolanie boli zamestnancove neschopnosti,
kompetencie, kvalifikácia, správanie  alebo na základe iných
závažných dôvodov.
Odchod alebo strata zamestnania
Zamestnávateľ môže prepustiť zamestnanca, ktorého pokračovanie zamestnania  by nebolo  v súlade s právnymi predpismi.
Napríklad, to môže byť odôvodnené na odvolanie vodiča, ktorý stratil svoj
vodičský preukaz...Avšak to, či takéto
prepúšťanie by bolo oprávnené, alebo nie, bude závisieť od konkrétnej
okolnosti prípadu.

Niektoré dôvody pre odvolanie sú automaticky považované za neprimerané.
Patrí medzi ne:
Členstvo v odboroch, alebo navrhované členstvo a odborová
činnosť , náboženské alebo politické názory

Ak ma zamestnávateľ chce prepustiť , mám nárok nato aby si ma vypočul?
Áno. Váš zamestnávateľ je povinný viesť disciplinárne konanie, ktoré pozostáva z niekoľkých etáp Všeobecne platí, že postup umožňuje neformálne varovanie, potom písomné varovanie a nakoniec prepustenie.
Absencia týchto postupov môže viesť ku konštatovaniu, že
prepustenie bolo nespravodlivé.


Ak bola výpoved ktorú som dostal nespravodlivá, získam prácu späť?
Ak sa rozhodli, že vaše prepustenie bolo nespravodlivé, môže vám byť udelená
kompenzácia (plat až dva roky ") - to je najbežnejší
výsledok. Prípadne, môžete svoju prácu získať späť buď od
dátumu  prepustenia (obnovenia), alebo od určeného dátumu po
prepustení..

Čo je prepustenie?
Prepustenie  vzniká zvyčajne, keď práca ktorú zamestnanec vykonáva prestane existovať.  Dôvody pre zánik pracovnej pozície  môžu byť spôsobené
finančnou  situáciou firmy, nedostatkom práce, zatvorením firmy, alebo
reorganizáciou v rámci firmy.

 

Majú všetci zamestnanci nárok na odstupné?
Nie, nie všetci zamestnanci majú zo zákona nárok na odstupné. K tomu, aby mal zamestnanec nárok na odstupné::
• Musí mať trvalý pracovný pomer najmenej dva roky u zamestnávateľa
• Byť vo veku 16 a viac rokov
• Byt sociálne poistený u zamestnávateľa ako to udáva sociálny zákon

Aké je zákonom stanovené odstupné ?
Odstupné je paušálna úhrada platu zamestnanca. Všetci  oprávnení zamestnanci majú nárok na:
• Dva týždne  za každý odpracovaný rok 

 

Môžem byť prepustení, ak som na materskej dovolenke?
Nie,môžete byť prepustení, až po návrate do práce,  alebo keď ste tehotná, skôr než odídete na materskú dovolenku.